Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
pri predaji tovaru spoločnosťou I.Reseller s.r.o. 


 

.

 

Vážený kupujúci,

za účelom vybavenia vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch.

Obchodná spoločnosť I. Reseller s.r.o.,  sídlo Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísaná  Obchodný register Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka číslo:  42331/V, prevádzkovateľ internetového obchodu www.ireseller.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

 

Zhromažďujeme tieto osobné údaje:

·        Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie,

·        Demografické údaje, údaj o pohlaví, krajinu,

·        Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

 

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

·        Údaje z komunikácie medzi obchodnou spoločnosťou I.Reseller s.r.o. a zákazníkom,

·        Logy obsahujúce IP adresu, údaje prehliadača (rozlíšenie, verzia, operačný systém, odtlačok prsta), jazyk,

·        Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou I.Reseller

 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov

 

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti I.Reseller, ako je opísané vyššie.

Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou I.Reseller.

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou I.Reseller, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok I.Reseller a na účely internetovej reklamy spoločnosti I.Reseller. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

 

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas:

·        spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy,

·        prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy,

·         ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát,

·         tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností,

·         verejným orgánom (napr. polícia).

 

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

2.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

2.1.  Zabezpečenie osobných údajov

a)    Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b)    U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

 

2.2.  Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

·        v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty,

·        1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov,

·        v čase, počas ktorého je obchodná spoločnosť I.Reseller s.r.o. povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou I.Reseller s.r.o., sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia,

·        súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania,

·        recenzia 6 rokov,

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.   Práva subjektov údajov

a)    Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b)    V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c)     Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese info@ireseller.sk . Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

d)    Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré I.Reseller potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 

4.   Webové stránky

4.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na:

·        správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,

·        čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách,

·        zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

4.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

       Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

·        analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú,

·        konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

·        trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

·        remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,

·        esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

4.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

·        Chrome

·        Firefox

·        Internet Explorer

·        Android

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/ 

5.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Zodpovedná osoba: info@ireseller.sk

 

Kontakt: I.Reseller s.r.o.

                Letná 3167/80,

                052 01 Spišská Nová Ves

                Slovenská republika

 

Zákaznícky servis:  info@ireseller.sk

6.   Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 21.06.2018.